Gönderen Konu: Leylâ Vü Mecnûn 401-500  (Okunma sayısı 224 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Özgür Kız

  • Kırmaktan sevmeye vakit bulamadığın insanın hakkını ödeyemeyeceksin ..
  • Özel Üye
  • *
  • İleti: 21221
  • Mesajın Beğenildi: 64 Kere
  • Rep 3663
  • Umarım bir gün dermanı bende olan bir derdin olur
Leylâ Vü Mecnûn 401-500
« : Ekim 04, 2018, 03:06:12 ÖS »
Müşkil işe düşmişem meded kıl
Mey hırziyle belâmı red kıl

Hall eyleye gör bu müşkilâtı
Kemm etme kulundan iltifâtı


Bir gün ki mey-i Süheyl-te’sîr
Vermişdi mizâc-ı pâke tağyîr

Hem-reng-i bahâr olup hazânum
Dönmişdi akîke za‘ferânum


Cem‘ idi yanumda ittifâkî
Sâz ü meze vü şarâb ü sâkî

Peyveste lebâleb ü peyâpey
Nûş eyler idüm kadeh kadeh mey


Zevk üzre mey artururdı zevküm
Şevk üzre ziyâd olurdı şevküm

Ol bezm idi âfiyet bahârı
Men bülbül-i zâr ü bî-karârı

Bir hadde erişdi neş’e-i câm
Kim kalmadı ehl-i bezme ârâm


Esrâr-ı dil oldı âşikârâ
Mesdûd oluben der-i müdârâ

Olmışdı refîk u hem-zebânum
Ayîne-i tûti-i revânum


Bir niçe zarîf-i hıtta-i Rûm
Rûmî ki dedük kaziyye ma‘lûm

Ya‘nî ki kamu dekâyık ehli
Her mes’elede hakâyık ehli

Hem ilm feninde nükte-dânlar
Hem söz revişinde dür-feşânlar


Kim eyler idi dekâyık-i râz
Şeyhîden ü Ahmedîden âğâz

Kim söyler idi öğüp kelâmı
Evsâf-ı Halîlî vü Nizâmî


Bilmişler idi ki hüsn-i güftâr
Kadrüm kaderince mende hem var

Çün var idi mestlikde lâfum
Kim anlana sıdkum ü hilâfum


Men hasteni etdiler nişâne
Bir reng ile tîr-i imtihâna

Lutf ile dediler ey sühan-senc
Fâş eyle cihâna bir nihân genc

Leylî Mecnûn Acemde çohdur
Etrâkde ol fesâne yohdur


Takrîre getür bu dâstânı
Kıl tâze bu eski bûstânı

Bildüm bu kaziyye imtihândur
Zîrâ ki bu bir belâ-yı cândur


Sevdâsı dırâz ü bahrı kûtâh
Mazmûnı figân ü nâle vü âh

Bir bezm-i musîbet ü belâdur
Kim evveli gam sonı fenâdur


Ne bâdesine neşâtdan reng
Ne nağmesine ferahdan âheng

İdrâke verür hayâli âzâr
Efkârı eder melâli efgâr

Olsaydı teveccühi münâsib
Tevcîhine çoh olurdı râğıb

Olsaydı tasarrufında râhat
Çoh kâmil ana kılurdı rağbet


Bi’llâh ki ne hoş demiş Nizâmî
Bu bâbda hatm edüp kelâmı

Esbâb-ı sühan neşât u nâzest
Z’in her dü sühan behâne-sâzest


Meydân-ı sühan ferâh bâyed
Tâ tab‘ süvariî nümâyed

Der-germî-i rîk u sahtî-i kûh
Tâ çend sühan reved be-enbûh

Bir iş ki kılur şikâyet üstâd
Şâgirde olur rücûı bî-dâd


Gerçi bilürem bu bir sitemdür
Teklîfi munun gam üzre gamdur


Ammâ niçe etmek olur ikrâh
Bir vâkıadur ki düşdi nâgâh

Yeğdür yine özrden şürûum
Bu işde tevekküle rücûum

Ey tâb‘-ı latîf ü akl-ı vâlâ
İdrâk-i bülend ü nutk-ı gûyâ


Düşdi seferüm diyâr-ı derde
Kimdür mana yâr bu seferde

Her kimde ki vardur istitâat
Derd ü gam ü mihnete kanâat

Oldur bu müsâferetde yârum
Zevk ehline yohdur i‘tibârum

Merkeb gerek olsa azm-i râha
Besdür bize hâme vü siyâhe


V’er tûşe-i râh olursa matlûb
Mazmûn-ı hoş u ibâret-i hûb

Azm eyleyelüm teallül etmen
Menzil keselüm tegâfül etmen

Ey baht vefâsuz olma sen hem
Hem-râhlığ et bizümle bir dem

Bu saâdetlü Beg hazretlerinün medhidür

Ey hâme-i ser-keş ü sebük-hîz
Vakt oldı ki olasen güher-rîz

Men âcizem ü bu emr müşkil
İmdâd demidür olma gâfil

Âsâr-ı mürüvvet eyle izhâr
Tez depren eğer mürüvvetün var


Sen kıl hüneri men eyleyem ad
Sen çek elemi men olayum şâd

Çün nahl-i hadîka-i hünersen
Miftâh-ı hizâne-i gühersen

Cehd eyle çıhar cevâhir-i pâk
Fikr etme ki yohdur ehl-i idrâk


Deme ki bulup kesâdı bâzâr
Bulmaz bu metâımuz hırîdâr

Yetmez mi sana emîr-i kâmil
Serdâr-ı zemâne Veys-i âdil


Ol bahr-i atâ vü kân-ı eltâf
Kim şânına geldi adl ü insâf

Serdâr-ı muazzam ü mükerrem
Cânâne-i mülk ü cân-ı âlem


Zâtında anun hemîşe mevcûd
Adl ü edeb ü şecâat ü cûd

Adlinden eğer terâne-i çeng
Fâş eylese bezmde bir âheng


Yel şem‘e dahî taarruz etmez
Pervâneye şem‘ zulmi yetmez

Hüsn-i edeb ile eyle mu‘tâd
Kim nûrı yanında kılsalar yâd

Ol söz dilemez ki ola tekrâr
Tâ yetmeye sâyesine âzâr

Üslûb-ı şecâat içre mâhir
Hurşîd-sıfat cihânda zâhir


Hem hâs anı söylemekde hem âm
Hem Rûm dolu adı ile hem Şâm


Ger cûdına kimse olsa tâlib
Mümkin ola kahrı lutfa gâlib

Ya‘ni mana öğredüp sahâvet
Bir hâceti istemek ne hâcet

Olmış ana hâne-i emâret
Bu dört binâ ile imâret

Ey dûst-nevâz ü düşmen-endâz
Şâhin-reviş ü bülend-pervâz


Düzdüm sana turfe âşiyâne
Ya‘ni ebedî neşât-hâne


Ma‘mûr edübem binâ-yi âlî
Cennet sıfatı İrem misâli

Tâ rûz-i ebed munı makâm et
Bî-dağdağa işret-i müdâm et

Bi’llâh ki değül yaman eser bu
Ger ad ise müddeâ yeter bu


Men kim sana olmışam senâ-hân
Sultan Veyis’e niçük ki Selmân

Budur garazum ki câvidânî
Adun duta arsa-i cihânı

Tâ bâkî ola bu sebz gülşen
Hem men olam ehl-i zikr hem sen

Bu tuğrâ-yı misâl-i mahabbetdür ve Dîbâce-i dîvân-ı mihnetdür

Dihkân-ı hadîka-i hikâyet
Sarrâf-ı cevâhir-i rivâyet

Ma‘nî çemenine gül tikende
Söz riştesine güher çekende

Kılmış bu revişde nükte-dânlığ
Gül-rîzliğ ü güher-feşânlığ


Kim hayl-i Arabda bir cevân-merd
Cem‘iyyet-i izz ü câh ile ferd

Müstecmi‘-i cümle-i fezâil
Bulmışdı riyâset-i kabâil


Emrine Arab mutî‘ ü münkâd
Geh Basra makâmı gâh Bağdâd

Bir buk‘ada olmayup karârı
Gezmekde geçerdi rüzgârı


Her lahza ururdı ol yegâne
Ser-çeşmelere siyâh hâne

Seyr eyler idi sürüp tena‘‘um
Gözler üzere misâl-i merdüm

Evzâ‘-ı hıyâm-ı müşg-fâmı
Halka şeb-i Kadr tek girâmî


Her menzile kim güzâr ederdi
Sahrânı benefşe-zâr ederdi

Gül-zârlar içre lâle çağı
Benzerdi evine lâle dâğı

Emvâli cemî‘-i cinsden çoh
Ammâ bu cihânda vârisi yoh

Ger kılsa anı telef havâdis
Yoh bir halefi ki ola vâris


Ferzendsüz âdemî telefdür
Bâkî eden âdemi halefdür

Nesl ile olur bekâ-yı insân
Nazm-ı beşer ü nizâm-ı devrân


Cân cevherine bedeldür evlâd
Evlâd koyan koyar hemîn âd

Hoş ol ki halefden ola hoş-dil
Dünyâda bir oğlı ola kâbil


Pîrâyesi ola dest-gâha
Sermâyesi ola izz ü câha

Ah er ola bir sefîh ü ser-keş
Etvârı kerîh ü hulkı nâ-hoş


Teşnî‘ ohına olup nişâne
Bîzâr ola andan ata ane

El kıssa ol efdal-i kabâil
Ol pîr-i hamîdetü’l-hasâil


Ferzende olup hemîşe tâlib
Tahsîl-i bekâ-yı nesle râgıb

Çoh mâh-likâ sanemler aldı
Çoh turfe zemîne tohm saldı

Çoh nezrler etdi her mezâra
Çoh kıldı niyâz Kirdgâra


Te’sîr kılup figân ü âhı
Avn etdi inâyet-i İlâhî

Bir gece açıldı bâb-ı rahmet
Buldı eser-i duâ icâbetFuzuli
 

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
213 Gösterim
Son İleti Ekim 04, 2018, 02:15:25 ÖS
Gönderen: Özgür Kız
0 Yanıt
210 Gösterim
Son İleti Ekim 04, 2018, 02:44:59 ÖS
Gönderen: Özgür Kız
0 Yanıt
203 Gösterim
Son İleti Ekim 04, 2018, 03:04:12 ÖS
Gönderen: Özgür Kız